Karol Wojtyła

ELEMENTARZ ETYCZNY

TOWARZYSTWO NAUKOWE
KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO

Na podstawie wydania:
"Aby Chrystus się nami posługiwał"
Ks. Karol Wojtyła
Kraków 1979, Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak"

 

SPIS TREŚCI

 1. Wprowadzenie (Jerzy W. Gałkowski)
 2. Moralność a etyka
 3. Problem etyki naukowej
 4. O pochodzeniu norm moralnych
 5. Realizm w etyce
 6. Natura i doskonałość
 7. Znaczenie powinności
 8. Prawo natury
 9. Humanizm a cel człowieka
10. Problemy prawdy i miłosierdzia
11. Problem bezinteresowności
12. Właściwa interpretacja nauki o szczęściu
13. Stosunek do przyjemności
14. Wartości
15. Co to jest asceza?
16. Idea i pokora
17. Widzenie Boga
18. Kamień węgielny etyki społecznej
19. Sprawiedliwość a miłość
20. Problem walki
21. Etyka niezależna w świetle idei sprawiedliwości

 

1. WPROWADZENIE

Źródła filozofii Karola Wojtyły  
Papież i filozofia  
Jerzy W. Gałkowski  

 SPIS TREŚCI

2. MORALNOŚĆ A ETYKA


 SPIS TREŚCI

3. PROBLEM ETYKI NAUKOWEJ

Etyka  
Ontologia  
Rozum i Objawienie  Arystoteles  
Św. Tomasz z Akwinu  
Leon XIII  
Pius XI  
Pius XII  

 SPIS TREŚCI

4. O POCHODZENIU NORM MORALNYCH

Pismo Święte  

Św. Paweł  

 SPIS TREŚCI

5. REALIZM W ETYCE
Immanuel Kant  

 SPIS TREŚCI

6. NATURA I DOSKONAŁOŚĆ

Realizm Filozoficzny (pdf)


 SPIS TREŚCI

7. ZNACZENIE POWINNOŚCI
Marcin Luter  
 SPIS TREŚCI

8. PRAWO NATURY

Oświecenie  


 SPIS TREŚCI

9. HUMANIZM A CEL CZŁOWIEKA

Podstawy nauczania moralnego Kościoła  
Humanizm  
Monizm  


 SPIS TREŚCI

10. PROBLEMY PRAWDY I MIŁOSIERDZIA

Wiara i rozum - poszukiwanie prawdy  Bogaty w Miłosierdziu  

 SPIS TREŚCI

11. PROBLEM BEZINTERESOWNOŚCI

Ewangelia Życia  

 SPIS TREŚCI

12. WŁAŚCIWA INTERPRETACJA NAUKI O SZCZĘŚCIU
To właśnie wyklucza wszelką heteronomię. Ściśle bowiem
biorąc, nie wolno mówić, że człowiek za cenę moralności
kupuje szczęście - kupować można tylko rzeczy. Człowiek
natomiast dojrzewa do szczęścia, bo dojrzewają w znaczeniu
moralnym tylko osoby - i dojrzewa się w tym znaczeniu też
tylko do osób. Otóż etyka personalistyczna - taka właśnie jest
etyka Ewangelii - głosi to szczęście, do którego się dojrzewa
przez charakterystyczny tylko dla osób wysiłek moralny.

 SPIS TREŚCI

13. STOSUNEK DO PRZYJEMNOŚCI

 SPIS TREŚCI

14. WARTOŚCI

Zagadnienie dobra obiektywnego jest tym ukrytym ośrodkiem,
wokół którego kształtuje się cała etyka. Jest ona praktyczną
nauką o działaniu człowieka, o jego postępowaniu, ale chodzi
w niej właściwie o to, jak działaniu temu czy postępowaniu
nadać wartość obiektywnego dobra. Człowiek bowiem przeżywa
różne wartości, ale realizuje swymi czynami dobro. Jest to dobro
jego własnego bytu, obiektywna doskonałość osoby. Jest to
również dobro świata, do którego człowiek przynależy i
względem którego angażuje się swoim działaniem. Jest to
wreszcie dobro Boga w tym znaczeniu, o którym była już kiedyś
mowa: człowiek działając siłą faktu ujawnia co krok doskonałość
Stwórcy. - Otóż etyka chrześcijańska uczy człowieka, jak może
i jak powinien swemu postępowaniu nadawać wartości
obiektywnego dobra w każdym wymienionych znaczeń. Człowiek
ma świadomość tego dobra, a wartości bezpośrednio przeżywa.
Całe życie moralne człowieka upływa na przeżywaniu wartości,
z nich czerpie ono swój - jeśli tak rzec można - koloryt. Wartości
te występują zawsze w pewnej hierarchii, jedne z nich są wyższe,
drugie niższe. Wyższe człowiek bardziej ceni - wyraża się w tym
przekonanie, że one bardziej go przybliżają ku obiektywnemu
dobru, że więcej tego dobra mają w sobie. Człowiek zdaje sobie
równocześnie sprawę z tego, że wartości, które więcej mu
obiektywnie dają, więcej go też muszą kosztować. Nietrudno
przeto pogodzić się z takim rozumowaniem, które sprawę wartości
ujmuje przede wszystkim od strony podmiotu: te, które więcej
kosztują, z pewnością też są wartościami wyższymi. W taki to
sposób - nawet bez żadnych metafizycznych rozważań na temat
ducha i materii - w każdym normalnie odczuwającym człowieku
formuje się przekonanie o prymacie wartości duchowych. SPIS TREŚCI

15. CO TO JEST ASCEZA?

 SPIS TREŚCI

16. IDEA I POKORAJednostka o nastawieniu utylitarystycznym, bezideowym,
będzie wówczas mówić o nieżyciowości idei czy też jakiejś
zasady, która z niej wypływa. Gest taki ma służyć do
zamaskowania własnej słabości, bezradności czy lenistwa.
Taka pochopność do poniżania idei wielkiej, dlatego że
człowiek nie może jej podołać, zyskała sobie w ostatnich
czasach nazwę: resentyment. Resentyment kryje w sobie
zawsze brak pokory, a wyraża się albo bezideowością, albo
też ucieczką do płytkich ideologii, do uznawania łatwizny.
Człowiek pokorny natomiast umie się zarówno w teorii,
jak i w praktyce pogodzić z tym, że idea go przewyższa.
Jest jej niejako wdzięczny za to, utrzymuje go to bowiem
w czujności, w dążeniu, w poszukiwaniu. Człowiek pokorny
nie poniży w swoich oczach czy też słowach idei za to, że
jest wielka, a on mniejszy od niej - ale będzie się starał i
będzie umiał stopniowo i wytrwale dorastać do niej. SPIS TREŚCI

17. WIDZENIE BOGA

 SPIS TREŚCI

18. KAMIEŃ WĘGIELNY ETYKI SPOŁECZNEJ

Wykonując pracę  
Troska społeczna  
Postęp czy zagrożenie?  


David Hume  
Thomas Hobbes  
Jan Jakub Rousseau  

 SPIS TREŚCI

19. SPRAWIEDLIWOŚĆ A MIŁOŚĆ


 SPIS TREŚCI

20. PROBLEM WALKI

Marksizm  
Ku "rzeczom nowym"  Jak długo wysuwa się wyłącznie wartości materialne, tak
długo głosi się to, co rozdziela i prowadzi do walki, głosi się
rozbieżność i sprzeczność interesów. Właściwa wspólnota
ludzkich interesów związana jest dziedziną wartości duchowych.
Dwa systemy wartości: materializm i chrześcijaństwo, dwie etyki:
etyka walki oraz etyka miłości - to dwie drogi i dwa rozwiązania
losu ludzkości w każdym wymiarze.

Nauczanie papieskie w kontekście polskich przemian  

 SPIS TREŚCI

21. ETYKA NIEZALEŻNA W ŚWIETLE IDEI SPRAWIEDLIWOŚCITadeusz Kotarbiński  

"Postępujcie jak dzieci światłości"  

 SPIS TREŚCI

__________________________________


Treści zawarte w "Elementarzu Etycznym" znajdują swoje odbicie w
konstrukcji "Ziarna Naszego Dobra", będącego modelem powiązań składników
dobra (wartości) z pomocą których budujemy nasze ludzkie dobro.


www.azorawski.com
Nowy Jork 2010